0

Kategórie

FacebookObchodné podmienky

Portál: www.bazarshop.sk Služby: Online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi. Používateľ: 1. Súkromný inzerent – fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok 2. Firemný inzerent – fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti 3. Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov kúpu tovarov. Základné podmienky 1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení, 2. Využívanie služieb portálu Bazarshop.sk je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami inzercie. 3. Služby portálu Bazarshop.sk sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria % s úspešného predaja a to : do 15€ - 11% nad 15€ - 7%. ( Okrem inzerátov auto,reality, zvieratá,stroje a Služby-Práca poplatok sa uhrádza formou SMS cez spoločnosť ELET, s.r.o. www.platbamobilom.sk ) Poplatky Auto - 1,80€ Stroje - 1,80€ Reality - 1,80€ Zvieratá - 1,80€ Služby - 1,80€ Práca - 3€ 4. Používateľ týmto vyslovuje súhlas s kontaktovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto správ je Prevádzkovateľ, správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto správ môže Používateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy bazarshop.sk@gmail.com Ochrana osobných údajov 1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli Bazarshop.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov. 2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám. 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb. 4. Údaje o Používateľoch portálu Bazarshop.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte. 5. Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií. 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami. Registrácia používateľa 1. Využívanie služieb portálu Bazarshop.sk nie je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti. 2. Neregistrovaní používatelia nemajú možnosť pridávať inzeráty. 3. Registrovaní používatelia môžu vystupovať ako Súkromný inzerent alebo Firemný inzerent. 4. Používateľ registráciou v systéme Bazarshop.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich inzerátoch. Prihlásenie používateľa 1. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta. 2. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov. 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto Podmienok inzercie. Sprístupnenie konta 1. Súkromní inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov. 2. Pri Firemných inzerentoch sú vyplnené údaje poslané administrátorom na overenie ich korektnosti. Pokiaľ sú všetky údaje správne (t.j. uvedené IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie súhlasia s výpisom z registra), Prevádzkovateľ bezodkladne kontaktuje Firemného inzerenta za účelom sprístupnenia služby. O tejto skutočnosti je Firemný inzerent informovaný e-mailom Úprava údajov inzerenta 1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu Bazarshop.sk, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi. 2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené. 3. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári Bazarshop.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v položke „Upraviť údaje“ užívateľského menu. 4. V sekcii Upraviť údaje sa ukladajú základné údaje o predajcovi. Je možné nastaviť aktivovať (deaktivovať) využívanie e-mailovej notifikácie správ. Správanie sa používateľov 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä: a. môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv), b. je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR, c. nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou, d. nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná, e. musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok. 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, že mu predajca nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci. a. Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať. b. Vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokumentov. 3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade ak jeden používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na bazarshop.sk 4. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli Bazarshop.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami inzercie, t.j. že jeho konanie bude v súlade s Podmienkami inzercie. 5. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom. 6. V prípade, ak Súkromný inzerent/Firemný inzerent ponúka svoje produkty, tovary v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto produkty, tovary výlučne prostredníctvom svojho firemného konta. 7. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli Bazarshop.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami inzercie, t.j. že jeho konanie bude v súlade s Podmienkami inzercie. Pridávanie inzerátov a hodnotenie 1. Vybraná Ponuka inzerentov z inzertných portálov Prevádzkovateľa sa zdieľa automaticky podľa pravidiel stanovených Prevádzkovateľom. Používateľ súhlasom s Podmienkami pri pridaní inzerátu súhlasí so zdieľaním inzerátu medzi portálmi používateľa, zároveň však toto zdieľanie nie je nárokovateľné. 2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu Bazarshop.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie alebo hodnotenia, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami inzercie, pričom za takéto porušenie sa Používateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške škody ktorá vznikla Prevádzkovateľovi. Na portáli Bazarshop.sk je zakázané inzerovať: • - rýchle a bezprácne zárobky + inzeráty ktoré smerujú k obsahu pracanadoma.sk/xxx, chudnete.sk/xxx, klikacka.sk/registracia/?xxx, • - práca s vyžadovaným poplatkom vopred, • - audiotexové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou, • - chudnutie, • - multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry, • - kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty, • - propagácia a predaj liekov, cigariet, alkoholu a drôg, • - erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, tantra masáže, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky, • - bločky, faktúry, doklady, technické preukazy, • - web stránky firiem a ich logá, • - služby zhodného obsahu ako je Bazarshop.sk, • - nadmerné množstvo tovaru (v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt), • - chip tuning, powerboxy, • - pohonné hmoty. Ďalej je zakázané: • - písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek, • - do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?), • - do názvu alebo do textu inzerátu vkladať www adresu, • - pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie, • - používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...), • - vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis, • - používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety, • - používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...), • - atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty. Zrušenie konta 1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ portálu môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami inzercie zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe: a. porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie, b. porušenia Podmienok inzercie, c. dlhého obdobia nečinnosti (ak sa Používateľ neprihlási na server aspoň raz v lehote 21 dní od prvého odhlásenia, alebo sa Používateľ v priebehu 6 mesiacov od posledného odhlásenia ani raz neprihlásil na server.), d. na vlastnú žiadosť Používateľa. e. z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa alebo iného Používateľa. 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď) či samotného Používateľa zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok inzercie. Zodpovednosť za škodu 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu Bazarshop.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Používateľom, či tretími osobami. 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Bazarshop.sk. 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Bazarshop.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 4. Prevádzkovateľ portálu Bazarshop.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií. 5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Bazarshop.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál Bazarshop.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli Bazarshop.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov. Reklamačný poriadok 1. Akékoľvek reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom Bazarshop.sk. 2. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ povinný písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese bazarshop.sk@gmail.com 3. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti. 4. Prevádzkovateľ portálu Bazarshop.sk je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave. 5. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Záverečné ustanovenia 1. Podmienky inzerovania na portáli Bazarshop.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Bazarshop.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov. 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí. 4. Podmienky inzercie na Bazarshop.sk platia súčasne so Všeobecnými pravidlami.
© BAZARSHOP.sk, all rights reserved. | Developed by SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o.